ގުޅުއްވުމަށް

ސިޓީ އާއި ލިޔެކިއުންތައް އެޑްރެސްކުރައްވާނީ 

ޑްރަގް ކޯޓު ގެ އިސްޤާޟީ އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުއްސައްތާރު ޢަބްދުލްޙަމީދު

 ޑްރަގް ކޯޓު ، ޢިއްޒުއްދީންމަގު

މާލެ / ދިވެހިރާއްޖެ ، 20324

ފޯން ނަންބަރ: 3018556 ،3018557

 ފެކްސް ނަންބަރ: 3018555

 

ޑްރަގް ކޯޓުގެ ސެކްޝަންތަކުގެ ފޯނު ނަންބަރުތައް
ސެކްޝަން ފޯނު ނަންބަރު
ރިސެޕްޝަން 3340920
ބިއުރޯ 3340956
ކޭސް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން 3340978
ރިހެބިލިޓޭޝަން / އެންފޯސްމަންޓް ސެކްޝަން 3340891 / 3340976 / 3340895
ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް އެޗް.އާރު 3340929 / 3340892
ބަޖެޓް ޔުނިޓް 3340977 / 3340897
އައި.ޓީ. ޔުނިޓް 3340941
ޕުރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓް 3340935
ޝަރުޢީ ސެކްޝަންތައް:
D1 3340963 / 3340960
D2 3340936 / 3340948
D3 3340970 / 3340972
D4 3340896 / 3340971
D5 3340951 / 3340947
D6 3340966 / 3340893
އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ

ލީގަލް އޮފިސަރ އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ނާސިފް އަޙްމަދު

3340899

މީޑީއާ އޮފިސަރ

ކޯޓް އޮފިސަރ އަލްއުސްތާޛާ ޝުއުބާ އަބްދުލް މުހައިމިން 

3340971