03 ޖޫން 2018 އިން ފެށިގެން 14 ޖޫން 2018 ނިޔަލަށް ޑްރަގް ކޯޓު ރިސެސްއަށް!

ޑްރަގް ކޯޓުގެ ކަލަންޑަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މިއަހަރު ގެ ޖޫން 03 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޖޫން 14 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ޑްރަގް ކޯޓު ރިސެސް އަށް ދިއުމަށް ނިންމަވައިފިއެވެ. ރިސެސްގެ މުއްދަތުގައި، މައްސަލަ ހިންގުން ފިޔަވައި ކުރިޔެކޭ ވެސް އެއްގޮތަށް އެހެން ހުރިހާ ޚިދްމަތްތަކެއް ދެވޭނެވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. އަދި މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ނެރެންޖެހޭ ކޯޓު އަމުރުތަކާއި ކޮންމެހެން ނިންމަންޖެހޭ މައްސަލަތައް މައްސަލަ ބައްލަވާ ޤާޟީއަކު ކަނޑައަޅުއްވާ ގޮތެއްގެ މަތިން ކުރިއަށްދާނެއެވެ.

ޑްރަގް ކޯޓަށް އިސްޤާޟީއަކު ހަމަޖައްސަވައިފި!

މި މެއި މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން، ޑްރަގް ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ ކަމަށް، ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްސައްތާރު ޢަބްދުލްޙަމީދު ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ. ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން، މިގޮތަށް ނިންމަވާފައިވަނީ، ޑްރަގް ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ ކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި، އެކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ބޭފުޅުންނާ އިންޓަރވިޔުކުރެއްވުމަށް ފަހުގައެވެ.

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު އުފެދުނު ޑްރަގް ކޯޓަށް، އިސްގާޟީއެއް ޢައްޔަން ކުރެވުނު މިއީ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. މިހާ ތަނަށް، ކޯޓު ހިންގަމުން ގޮސްފައިވަނީ، ވަގުތީ ގޮތުން ކޯޓު ހިންގެވުމާ ޙަވާލުކުރައްވައިގެންނެވެ.

 

 

ޑްރަގް ކޯޓަށް އިސްޤާޟީއަކު ހަމަޖައްސަވައިފި!

މި މެއި މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން، ޑްރަގް ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ ކަމަށް، ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްސައްތާރު ޢަބްދުލްޙަމީދު ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ. ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން، މިގޮތަށް ނިންމަވާފައިވަނީ، ޑްރަގް ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ ކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި، އެކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ބޭފުޅުންނާ އިންޓަރވިޔުކުރެއްވުމަށް ފަހުގައެވެ.

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު އުފެދުނު ޑްރަގް ކޯޓަށް، އިސްގާޟީއެއް ޢައްޔަން ކުރެވުނު މިއީ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. މިހާ ތަނަށް، ކޯޓު ހިންގަމުން ގޮސްފައިވަނީ، ވަގުތީ ގޮތުން ކޯޓު ހިންގެވުމާ ޙަވާލުކުރައްވައިގެންނެވެ.

 

 

ޑްރަގް ކޯޓުގެ 5 ވަނަ އަހަރީ ޙަފުލާ ބާއްވައިފި!

ޑްރަގް ކޯޓު އުފެދުނުތާ 5 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތު ފާހަގަ ކުރުމަށް ޙަފުލާއެއް ބާއްވައިފިއެވެ. 19 އޮކްޓޯބަރު 2017 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ޑްރަގް ކޯޓުގައި ބޭއްވުނު މި ޙަފުލާގައި 2016 ވަނަ އަހަރު ޑްރަގް ކޯޓުން ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ ފާހަގަ ކުރެވޭ ނަމޫނާ މުވައްޒަފަށާއި، އެ އަހަރު ޙާޟިރީއަށް އެންމެ ރަނގަޅު މުވައްޒަފު ހޮވައި ޓްރޮފީއާއި ހަނދާނީ ލިޔުން ދެވުނެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން 2016 ވަނަ އަހަރު ޕާރފޯމަންސް އެޕްރައިޒަލް އިން 70 އިންސައްތައަށް ވުރެ މަތިން މާރކްސް ލިބުނު މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް ހަނދާނީ ލިޔުން ދެވުނެވެ.

2016 ވަނަ އަހަރުގެ ނަމޫނާ މުވައްޒަފަކަށް ހޮވިފައިވަނީ އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ތައުފީޤެވެ. ޙާޟިރީއަށް އެންމެ ރަނގަޅު މުވައްޒަފުގެ ގޮތުގައި ހޮވިފައި ވަނީ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޢަލީ ޝަމީންއެވެ.