ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ

COM_FABRIK_ORDERތާރީޚް ޤަޞިއްޔާގެ ނަންބަރު ތަފްސީލް ޕީޑީއެފް ފައިލް
Toggle 2013-12-11 ( 1 )
2013-12-11 523_DC_2012 މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ބޭނުންކުރުމާއި،ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި އަތުގައި ބެހެއްޓުން
Toggle 2013-11-19 ( 1 )
2013-11-19 510_DC_2012 ޖަލުގައި ހުކުމްތަންފީޒް ކުރަމުންދާމީހުން ޑްރަޤް ކޯޓުގެ ފަރުވާގައި ބައިވެރިކޮށްދިނުމަށް އެދި
Toggle 2013-11-26 ( 1 )
2013-11-26 500_DC_2012 ޑައިމޯފިން ބޭނުންކުރުން
Toggle 2013-11-12 ( 1 )
2013-11-12 442_DC_2013 މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ބޭނުންކުރުން
Toggle 2013-11-12 ( 1 )
2013-11-12 371_DC_2013 ކެނަބިސް ބޭނުން ކުރުން
Toggle 2013-11-12 ( 1 )
2013-11-12 351_DC_2013 ޖަލުގައި ހުކުމްތަންފީޒް ކުރަމުންދާމީހުން ޑްރަޤް ކޯޓުގެ ފަރުވާގައި ބައިވެރިކޮށްދިނުމަށް އެދި
Toggle 2013-10-29 ( 1 )
2013-10-29 312_DC_2013 ޑައިމޯފިން ބޭނުންކުރުން
Toggle 2013-11-06 ( 1 )
2013-11-06 274_DC_2013 ޑައިމޯފިން ބޭނުންކުރުން
Toggle 2013-10-29 ( 1 )
2013-10-29 272_DC_2013 ޑައިމޯފިން ބޭނުންކުރުން
Toggle 2013-10-02 ( 1 )
2013-10-02 264_DC_2013 މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ބޭނުންކުރުން