ޑްރަގް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދިވެހި ބަހުގެ ތަމުރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގިއްޖެ!

10735652 10202946033157979 1615580590 n ދިވެހި ބަހުގެ ޤަވާޢިދާއި ހަމަތަކުގެ ތަމުރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ޑްރަގް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މިއަދު ހިންގިއްޖެއެވެ. ދިވެހި ބަހުގެ އެކަޑެމީއާ ގުޅިގެން ބޭއްވުނު މި ޕްރޮގްރާމުގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވަނީ އެކަޑެމީގެ ނާއިބު ރައީސް އަލްފާޟިލާ ރާފިޢަތު ޢަބްދުލްޤާދިރާއި، މަޝްހޫރު އުސްތާޛު އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤެވެ.

ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ޓެރެއިނިންގ މާލަމުގައި ކުރިއަށްދިޔަ މި ސެޝަނުގައި ޑްރަގް ކޯޓުގެ 14 މުވައްޒަފަކު ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. ބާކީ ތިބި މުވައްޒަފުންނަށް މީގެ ދެވަނަ ބުރެއް އަދި ހިންގުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އިތުރު 02 މީހަކު ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފި

57


ޑްރަގް ކޯޓުން ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިކޮށްފައިވާ އިތުރު 02 މީހަކު ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމު ފުރިހަމަކުރުމާއެކު އެ މީހުންގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ފުރަތަމަޙުކުމް ބާޠިލު ކުރުމަށްފަހު މިނިވަން ކުރުމަށް ކޯޓުން ފަހުގެޙުކުމް ކޮށްފިއެވެ. ފަހުގެޙުކުމް ކުރެވިފައިވަނީ ޅ.ނައިފަރު، ވެލްކަމްގޭޓް މުޙައްމަދު ސަމާޢު އާއި ގދ.ތިނަދޫ، އަލިހަނދުވަރު ޙަސަން ޝަހުމްގެ މައްޗަށެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

އިތުރު މީހަކު ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމުރާޚިލާފުވުމުން ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމުން ވަކިކޮށްފި

57

ޑްރަގް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 798/DC/2013 ޤަޟިއްޔާގައި ކ.މާލެ، މ.އެއްމުލިމާގެ އަޝްރަފް ޢަބްދުއްރަޙީމް ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރުމުގެތެރޭގައި، ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުގެ ގަވާއިދުތަކާ ތަކުރާރުކޮށް ޚިލާފުވެފައި ވާތީ، ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމުން ވަކިކޮށްފިއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ޑްރަގް ކޯޓާއި އެން.ޑީ.އޭ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި!

ޑްރަގް ކޯޓުގެ ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމް  ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކާއި އެކަންތައްތައް ޙައްލު ކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ޑްރަގް ކޯޓާއި ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީން ސިލްސިލާކޮށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ ބައްދަލުވުން ކ.ހިންމަފުށީގައި ހުންނަ ޑްރަގް ޓްރީޓްމެންޓް އެންޑް ރީހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރުގައި ބޭއްވިއްޖެއެވެ.

  

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...