ފޯމްތައް

 #   ފޯމްގެ ތަފްސީލް
ޑައުންލޯޑް
1

 "މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު"ގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމު


word
2

އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުގެ ނިންމުން މުރާޖަޢާކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު


word
3

ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަރުކަޒަކުން ފަރުވާ ހޯދުމަށް ފޮނުވުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީން ހުށަހަޅާ ފޯމު

 appol word
4

ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަރުކަޒަކުން ފަރުވާ ހޯދުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީން ހުށަހަޅާ ފޯމު

 appol word
5 ޝަރިއަތް އަޑުއެހުމަށް ވަނުމަށް އެދި ހުށައަޅާފޯމު appol word
6 ޝަރިއަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓް ހޯދުމަށްއެދޭ ފޯމު appol word
7 އިންޑިކޭޓިވް އެސެސްމަންޓް ހެދުމަށް ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީއަށް އެއްބާރުލުން ނުދިނުމުން އެކަން ޑްރަގް ކޯޓަށް އަންގާ ފޯމު appol word
8 ވަކީލު ހަމަޖެއްސުމުގެ ލިޔުން appol word
9 އެޕޮއިންޓްމެންޓަށް އެދި ހުށައަޅާ ފޯމު appol word
10 ފުރައިގެންދިޔުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު appol word
11 ފަރުވާ ހޯދާފަރާތުން ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމު ހުއްޓާލުމަށްއެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު appol word
12 ފަރުވާހޯދާ ފަރާތުން ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމުރަށް ބަދަލުގެނައުމަށްއެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު appol word
13 ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމު ހުއްޓާލުމަށްއެދި ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީން ހުށަހަޅާ ފޯމު appol word
14 ފަރުވާދޭ މަރުކަޒަށް އެއްބާރުލުން ނުދިނުމުން އެކަން ޑްރަގް ކޯޓަށް އަންގާ ފޯމު appol word
15 ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުން ބަލައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު appol word
16 އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް appol  word
17 ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށައަޅާ ފޯމު appol word
18

ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަރުކަޒަކުން ފަރުވާ ހޯދުމަށް އެދޭފަރާތުގެ ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރުން

appol   word
19

 މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓު ހުށަހަޅާ ފޯމު

appol

 

1

ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަރުކަޒަކުން ފަރުވާ ހޯދުމަށް ފޮނުވުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީން ހުށަހަޅާ ފޯމު

 appol word