ލިޔުންތައް

 #

   އަހަރީ ރިޕޯޓް

     ޑައުންލޯޑް    

1
ޑްރަގް ކޯޓުން ނޭޝަނަލް ޑްރަގް ކޮންޓްރޯލް ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓް 2021

appol

 

2
ޑްރަގް ކޯޓުން ނޭޝަނަލް ޑްރަގް ކޮންޓްރޯލް ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓް 2020 appol
3
ޑްރަގް ކޯޓުން ނޭޝަނަލް ޑްރަގް ކޮންޓްރޯލް ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓް 2019 appol
4 ޑްރަގް ކޯޓުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު 2021 appol
5
ޑްރަގް ކޯޓުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު 2020 appol
6
ޑްރަގް ކޯޓުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު 2019 appol
7
ޑްރަގް ކޯޓުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު 2018 appol
8

ޑްރަގް ކޯޓުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު 2017

appol
9 ޑްރަގް ކޯޓުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު 2016 appol
10

ޑްރަގް ކޯޓުން ނޭޝަނަލް ޑްރަގް ކޮންޓްރޯލް ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓް 2015

appol
11

 ޑްރަގް ކޯޓުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު 2015

 appol
12

ޑްރަގް ކޯޓުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު 2014

appol
13

ޑްރަގް ކޯޓުން ނޭޝަނަލް ޑްރަގް ކޮންޓްރޯލް ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓް 2014

appol
14 ހިންގުމާއި ތަރައްޤީގެ އޮނިގަނޑު 2014 – 2018 appol
15 ޑްރަގް ކޯޓުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު 2013 appol
16

ޑްރަގް ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާމީހުންގެ ކުށުގެ ރެކޯޑުގެ ދިރާސާ

 appol
17

ޑްރަގް ކޯޓުން ނޭޝަނަލް ޑްރަގް ކޮންޓްރޯލް ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓް 2013

appol
18 ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ރީހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރުގެ ރިޕޯޓު 2013
appol
19 ނޭޝަނަލް ޑްރަގް ކޮންޓްރޯލް ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ އަހަރީ ރިޕޯޓު 2012 appol
20 ޑްރަގް ކޯޓުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު 2012 appol