އިއުލާން

 # ތަފްސީލް  ހުށައަޅަންޖެހޭ ތާރީޙް

ޑައުންލޯޑް
1


                   އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ ( ކޮންޓްރެކްޓް )13 ޖޫން 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00 ގެކުރިން.
appol
2
ކޯޓު އޮފިސަރ

02 އޭޕްރީލް 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00 ގެކުރިން.
appol
3 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 28 ފެބްރުއަރީ 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00ގެ ކުރިން. appol
4 ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ

28 ފެބްރުއަރީ 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00ގެ ކުރިން.

appol
5
އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ

 

05 ފެބްރުއަރީ 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 12:00ގެ ކުރިން 

appol
6 އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ
27 ޑިސެންބަރު 2018 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 12:00ގެ ކުރިން ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
appol
7
                    

އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ


08 ނޮވެންބަރު 2018 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.  appol
8
                     

 

 

އެސިސްޓެން ޓް ލީގަލް އޮފިސަރ


19 ސެޕްޓެންބަރު 2018 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. appol
9 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 19 ސެޕްޓެންބަރު 2018 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. appol
10 ހައުސްކީޕަރ 25 އޮކްޓޫބަރު 2018 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00 ގެކުރިން. appol

 

މިކޯޓުގެ ބޭނުމަށް ކާރެއް ގަންނަން ބޭނުންވެއެވެ.