އިއުލާން

 # ތަފްސީލް  ހުށައަޅަންޖެހޭ ތާރީޙް

ޑައުންލޯޑް
1
ޑްރަގް ކޯޓަށް މިދަންނަވާ ތަކެތި ގަންނަން ބޭނުންވެއެވެ. ( ޢިއުލާން ދެވަނަ ފަހަރަށް ކުރެވިފައި )

08 ޖުލައި 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00 ގެ ކުރިން

appol
2
ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

18 މެއި 2021 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:30ގެ ކުރިން
appol
3
ޑްރަގް ކޯޓަށް މިދަންނަވާ ތަކެތި ގަންނަން ބޭނުންވެއެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ 2021 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މިކޯޓަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
appol
4 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 11 ފެބުރުއަރީ 2021 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 12:00ގެ ކުރިން appol
5 ކޯޓު އޮފިސަރ 11 ފެބުރުއަރީ 2021 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 12:00ގެ ކުރިން
appol
6
ޑްރައިވަރ

18 މާރިޗު 2021 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 12:00ގެ ކުރިން
appol
7 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ 02 ފެބްރުއަރީ 2021 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 12:00ގެ ކުރިން appol
8



ކޯޓު އޮފިސަރ




29 ނޮވެންބަރ 2020 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 12:00ގެ ކުރިން

appol
9


23 ނޮވެންބަރ 2020 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 12:00ގެ ކުރިން

appol
10


އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ( ކޮންޓްރެކްޓް )


04 މާރިޗު 2020 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 12:00ގެ ކުރިން


appol
11


ލީގަލް އޮފިސަރ


05 ފެބްރުއަރީ 2020 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން
appol
12


ޑްރަގް ކޯޓަށް މިދަންނަވާ ތަކެތި ގަންނަން ބޭނުންވެއެވެ.

21 ޖަނަވަރީ 2020 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް appol
13


                     އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ( ކޮންޓްރެކްޓް )



20 ޖަނަވަރީ 2020 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 12:00ގެ ކުރިން
appol

 

މިކޯޓުގެ ބޭނުމަށް ކާރެއް ގަންނަން ބޭނުންވެއެވެ.