އިއުލާން

 # ތަފްސީލް  ހުށައަޅަންޖެހޭ ތާރީޙް

ޑައުންލޯޑް
1
ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

18 މެއި 2021 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:30ގެ ކުރިން
appol
2
ޑްރަގް ކޯޓަށް މިދަންނަވާ ތަކެތި ގަންނަން ބޭނުންވެއެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ 2021 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މިކޯޓަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
appol
3 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 11 ފެބުރުއަރީ 2021 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 12:00ގެ ކުރިން appol
4 ކޯޓު އޮފިސަރ 11 ފެބުރުއަރީ 2021 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 12:00ގެ ކުރިން
appol
5


ޑްރައިވަރ


18 މާރިޗު 2021 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 12:00ގެ ކުރިން
appol
6 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ 02 ފެބްރުއަރީ 2021 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 12:00ގެ ކުރިން appol
7ކޯޓު އޮފިސަރ
29 ނޮވެންބަރ 2020 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 12:00ގެ ކުރިން

appol
8


ލީގަލް އޮފިސަރ


23 ނޮވެންބަރ 2020 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 12:00ގެ ކުރިން

appol
9


އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ( ކޮންޓްރެކްޓް )


04 މާރިޗު 2020 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 12:00ގެ ކުރިން


appol
10


ލީގަލް އޮފިސަރ


05 ފެބްރުއަރީ 2020 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން
appol
11


ޑްރަގް ކޯޓަށް މިދަންނަވާ ތަކެތި ގަންނަން ބޭނުންވެއެވެ.

21 ޖަނަވަރީ 2020 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް appol
12


                     އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ( ކޮންޓްރެކްޓް )20 ޖަނަވަރީ 2020 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 12:00ގެ ކުރިން
appol

 

މިކޯޓުގެ ބޭނުމަށް ކާރެއް ގަންނަން ބޭނުންވެއެވެ.