އިއުލާން

 # ތަފްސީލް  ހުށައަޅަންޖެހޭ ތާރީޙް

ޑައުންލޯޑް
1


އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ކޮންޓްރެކްޓް)16 ސެޕްޓެންބަރު 2021 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 12:00ގެ ކުރިން

appol
2
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ


18 އޮގަސްޓް 2021 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 12:00ގެ ކުރިން

appol
3


ޑްރަގް ކޯޓަށް މިދަންނަވާ ތަކެތި ގަންނަން ބޭނުންވެއެވެ. ( ޢިއުލާން ދެވަނަ ފަހަރަށް ކުރެވިފައި )


08 ޖުލައި 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00 ގެ ކުރިން

appol
4
ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

18 މެއި 2021 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:30ގެ ކުރިން
appol
5
ޑްރަގް ކޯޓަށް މިދަންނަވާ ތަކެތި ގަންނަން ބޭނުންވެއެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ 2021 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މިކޯޓަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
appol
6 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 11 ފެބުރުއަރީ 2021 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 12:00ގެ ކުރިން appol
7 ކޯޓު އޮފިސަރ 11 ފެބުރުއަރީ 2021 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 12:00ގެ ކުރިން
appol
8
ޑްރައިވަރ

18 މާރިޗު 2021 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 12:00ގެ ކުރިން
appol
9 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ 02 ފެބްރުއަރީ 2021 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 12:00ގެ ކުރިން appol
10ކޯޓު އޮފިސަރ
29 ނޮވެންބަރ 2020 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 12:00ގެ ކުރިން

appol
11


23 ނޮވެންބަރ 2020 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 12:00ގެ ކުރިން

appol
12


އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ( ކޮންޓްރެކްޓް )


04 މާރިޗު 2020 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 12:00ގެ ކުރިން


appol
13


ލީގަލް އޮފިސަރ


05 ފެބްރުއަރީ 2020 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން
appol
14


ޑްރަގް ކޯޓަށް މިދަންނަވާ ތަކެތި ގަންނަން ބޭނުންވެއެވެ.

21 ޖަނަވަރީ 2020 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް appol
15


                     އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ( ކޮންޓްރެކްޓް )20 ޖަނަވަރީ 2020 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 12:00ގެ ކުރިން
appol

 


 

މިކޯޓުގެ ބޭނުމަށް ކާރެއް ގަންނަން ބޭނުންވެއެވެ.