ޑްރަގް ކޯޓަށް އިތުރު ޤާޟީއަކު ހަމަޖައްސަވައިފި!

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީކަމުގައި ހުންނެވި މ.އަފްޒާ، އަލްއުސްތާޛު މުޙްތާޒް ފަހްމީ 12 އޮގަސްޓް 2018 އިން ފެށިގެން ޑްރަގް ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމުގެ މަޤާމަށް ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީކަމުގައި ދިގު މުއްދަތަކަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި އަލްއުސްތާޛު މުޙްތާޒް ފަހްމީ ޑްރަގް ކޯޓަށް ބަދަލުކުރެއްވުމާއެކު ޑްރަގްކޯޓުގައި މިވަގުތު ޖުމްލަ 6 ޤާޟީން މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން އެބަގެންދަވައެވެ..