Articles

 #    މުހިއްމު ޤާނޫނުތައް    
ޑައުންލޯޑް
1 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ appol
2 ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު appol
3 ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު downloads
4 މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު appol
5 މަސްތުވާތަކެއްޗާއިބެހޭ ޤާނޫނު (އުވާލެވިފައި) appol
6 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު (ޕީނަލް ކޯޑް) appol
7 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތު (ޗެޕްޓަރ 4) އަށް 7 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު appol
8 ބިރުދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު އެއްޗެހި ގެންގުޅުން މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު Download
9 ގޭންގު ކުއްތައް މަނާކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު Download
10 ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާ ތަކެތީގެ ޤާނޫނު Download
11 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު Download
12 ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު Download
13 ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުސޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު Download
14 ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު Download
15 މަޢާފް ދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށް ދިނުމުގެ ޤާނޫނު Download
16 ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނު Download
17

7 ދުވަހަށްވުރެ ދިގުމުއްދަތަކަށް މީހުން ބަންދުކުރުމުގައި ނުވަތަ ހައްޔަރު ކުރުމުގައި އަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ ޤާނޫނު

Download