ޑްރަގް ކޯޓުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މީހެއްގެ މައްޗަށް ޙުކުމްކޮށްފި!

އަލަށް ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފެދިފައިވާ ޑްރަގް ކޯޓުގެ މަސައްކަތްތައް ފެށުނު ފަހުން މީހެއްގެ މައްޗަށްކުރި ފުރަތަމަ ޙުކުމް މިއަދު އިއްވައިފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު 9:30 ގައި ބޭއްވުނު ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިހުގައި މި ޙުކުމް އިއްވާފައިވަނީ މ.ފްރެންޑްޝިޕް، އިބްރާހީމް ޙަލީމްގެ މައްޗަށެވެ. އާ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޑްރަގް ކޯޓަށް ތަޙްވީލުކުރެވިފައިވާ މި މައްސަލައިގައި،

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ޑްރަގް ކޯޓުގެ ވެބްސައިޓު އިފްތިތާޙް ކުރެވިއްޖެ

 DSC02058

DSC02057

 

DSC02059
ޑްރަގް ކޯޓު ވަގުތީގޮތުން ހިނގަމުން އަންނަ ފަންހިޔާ ބިލްޑިންގ ގައި 26 ޖޫން 2012 ވީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ މިކަމަށްޓަކައި ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގައި ވެބްސައިޓް އިފްތިތާޙުކޮށްދެއްވީ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ފާއިޒު ޙުސައިންއެވެ. ވެބްސައިޓު އިފްތިތާޙުކޮށްދެއްވުމަށްފަހު އުއްތަ ފަނޑިޔާރު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ޑްރަގް ކޯޓުގެ ވެބްސައިޓަކީ ކޯޓުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ޞައްޙަ މަޢްލޫމާތު ދުވަހުންދުވަހަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ވަސީލަތެއްގެ ގޮތުގައި ހެދުމުގެ ބޭނުންތެރިކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ޑްރަގްކޯޓަށް ލިބިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުންތައް ބާއްވަން ފަށައިފި

ޑްރަގް ކޯޓަށް ލިބިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުންތައް 17 ޖޫން 2012 ވީ އާދީއްތަ ދުވަހު ފަށައިފިއެވެ. މިގޮތުން ހެނދުނު 9:30އިން ފެށިގެން 04 އަޑުއެހުމެއް ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމަކީ މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ފަރާތުގެ ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ކޯޓުން ޔަގީންކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ޔަގީންކުރުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުމެކެވެ

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...