ޑްރަގް ކޯޓުގެ 6 ވަނަ އަހަރީ ޙަފުލާ ބާއްވައިފި!

                             Untitle2018  

                            ޑްރަގް ކޯޓު އުފެދުނުތާ 6 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތު ފާހަގަ ކުރުމަށް ޙަފުލާއެއް ބާއްވައިފިއެވެ. 18 އޮކްޓޯބަރު 2018 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ޑްރަގް ކޯޓުގައި ބޭއްވުނު މި ޙަފުލާގައި 2017 ވަނަ އަހަރު ޑްރަގް ކޯޓުން ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ ފާހަގަ ކުރެވޭ ނަމޫނާ މުވައްޒަފަށާއި، އެ އަހަރު ޙާޟިރީއަށް އެންމެ ރަނގަޅު މުވައްޒަފު ހޮވައި ޓްރޮފީއާއި ހަނދާނީ ލިޔުން ދެވުނެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން 2016 ވަނަ އަހަރު ޕާރފޯމަންސް އެޕްރައިޒަލް އިން 70 އިންސައްތައަށް ވުރެ މަތިން މާރކްސް ލިބުނު މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް ހަނދާނީ ލިޔުން ދެވުނެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ޑްރަގް ކޯޓަށް އިތުރު ޤާޟީއަކު ހަމަޖައްސަވައިފި!

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީކަމުގައި ހުންނެވި މ.އަފްޒާ، އަލްއުސްތާޛު މުޙްތާޒް ފަހްމީ 12 އޮގަސްޓް 2018 އިން ފެށިގެން ޑްރަގް ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމުގެ މަޤާމަށް ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީކަމުގައި ދިގު މުއްދަތަކަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި އަލްއުސްތާޛު މުޙްތާޒް ފަހްމީ ޑްރަގް ކޯޓަށް ބަދަލުކުރެއްވުމާއެކު ޑްރަގްކޯޓުގައި މިވަގުތު ޖުމްލަ 6 ޤާޟީން މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން އެބަގެންދަވައެވެ..

 

ޖުޑީޝަރީ ފުޓްސަލް މުބާރާތުން ޑްރަގް ކޯޓަށް ރިހި މެޑަލް!

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން 08 އޮގަސްޓް 2018 އިން 12 އޮގަސްޓް 2018 ގެ ނިޔަލަށް ބޭއްވި ޖުޑީޝަރީ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ރަނަރއަޕް ކަން ޑްރަގް ކޯޓު ހޯދައިފިއެވެ. ފޯރިގަދަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗު ކްރިމިނަލް ކޯޓު ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވަނީ 05 ލަނޑު 03 ލަނޑުގެ ނަތީޖާ އަކުންނެވެ.

މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ 7 ޓީމް ވާދަކޮށްފައިވާއިރު މުޅިމުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ފަސް ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ޑްރަގް ކޯޓުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު އަޖުވަދު ސަލާޙް އަދި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަޙްމަދު ޝާމިން ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ޖުޑީޝަރީގެ އަންހެން މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ބޭއްވުނު ހޭންޑްބޯލް މުބާރާތުގެ ޑްރީމްޓީމު ގައި ޑްރަގް ކޯޓުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ފިރުޝާނާ އިބްރާހީމް ހޮވިފައިވެއެވެ.

ޑްރަގް ކޯޓުގައި ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތެއް ބާއްވައިފި!

                                                                  

1439 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަސް އިޙްޔާ ކުރުމަށް ޑްރަގް ކޯޓުގެ ފަރާތުން 10 ޖޫން 2018 ވަނަ ދުވަހު ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

ޑްރަގް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަދި މުވައްޒަފުންގެ އާއިލާ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން 10 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޤުރުއާން މުބާރާތަށް ވަރަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިފައިވެއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...