ޑްރަގްކޯޓުގެ ފަރުވާ ޕްރޮގްރާމް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

ޑްރަގްކޯޓުގެ ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމުރުގެ ދަށުން ފަރުވާ ފުރިހަމަކުރި ފަރާތްތަކަށް ހަނދާނީ ލިޔުންދިނުމަށް ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވައިފިއެވެ. ޝީ ބިލްޑިންގުގެ އަސަރީ މާލަމުގައި، 28 މެއި 2015 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވުނު މި ޙަފުލާގައި، ފަރުވާ ފުރިހަމަކުރި ފަރާތްތަކަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ބައްސަވައިދެއްވީ ރަސްމިއްޔާތުގެ ޝަރަފުވެރިމެހުމާނު މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޡުހޫރެވެ.ފަރުވާ ފުރިހަމަކުރި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 11 ފަރާތަކާއި، އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންވެސް ބައިވެރިވި މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޝަރަފުވެރިމެހުމާނު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި،

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ޑްރަގްކޯޓުގެ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ޙަފްލާ ބާއްވައިފި

ޑްރަގްކޯޓުގެ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޙަފްލާ 30 އޭޕްރީލް 2015 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބާއްވައިފިއެވެ. ޙަފްލާގައި 2014 ވަނަ އަހަރު ޑްރަގްކޯޓުގެ ނަމޫނާ މުވައްޒަފާއި ޙާޟިރީއަށް އެންމެ ރަނގަޅު މުވައްޒަފުގެ އިތުރުން ޕާފޯމަންސް އެޕްރެއިސަލް ފޯމުން 70 އިން ސައްތައަށް ވުރެ މަތިން ހޯދާފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް ހަނދާނީ ލިޔުމާއި ޓްރޮފީ ދީފައިވެއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

އިތުރު މީހަކު ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފި

57
ޑްރަގް ކޯޓުން ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިކޮށްފައިވާ އިތުރު މީހަކު ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމު ފުރިހަމަކުރުމާއެކު އެ މީހާގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ފުރަތަމަޙުކުމް ބާޠިލު ކުރުމަށްފަހު މިނިވަން ކުރުމަށް ކޯޓުން ފަހުގެޙުކުމް ކޮށްފިއެވެ. ފަހުގެޙުކުމް ކުރެވިފައިވަނީ އއ.ރަސްދޫ، ވަގުތީމަންޒިލް އަޙްމަދު ފުއާދުގެ މައްޗަށެވެ. އަޙްމަދު ފުއާދު ފަރުވާ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިކޮށްފައިވަނީ 09 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 ގައި 06 މަސް ދުވަހުގެ ކޮމިޔުނިޓީ ރީހެބިލިޓޭޝަން ފަރުވާ ޕްރޮގްރާމްގައެވެ. އަދި އަޙްމަދު ފުއާދު ތަންފީޛު ކުރަމުންދިޔަ 03 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށްޖަލަށްލުމުގެ ޙުކުމްވެސް ވަނީ ބާޠިލް ކޮށްފައެވެ.

ޑްރަގް ކޯޓުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު ނޭޝަނަލް ޑްރަގް ކޮންޓްރޯލް ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅައިފި!

coverdޤާނޫނު ނަންބަރު 2011/17 (މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު)ގެ 46 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޑްރަގް ކޯޓުން ނޭޝަނަލް ޑްރަގް ކޮންޓްރޯލް ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިޕޯޓު 20 ޖެނުއަރީ 2015ގައި އެ ކައުންސިލަށް ޑްރަގް ކޯޓުން ހުށަހަޅައިފިއެވެ. މި ރިޕޯޓުގައި 2014 ވަނަ އަހަރު ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތަފުޞީލާއި، މައްސަލަތައް ނިމުނު ގޮތާއި، މައްސަލަތަކުގެ ބާވަތްތަކާއި، ފަރުވާ ފުރިހަމަކުރި މީހުންނާއި ފުރިހަމަ ނުކުރާ މީހުންގެ ތަފުޞީލާއި، މައްސަލަ ނިންމުމަށް ހޭދަވެފައިވާ ވަގުތުގެ އިތުރުން އިދާރީ ގޮތުން ހުރި ދަތިތައް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...