އިތުރު ދެ މީހަކު ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފި

57


ޑްރަގް ކޯޓުން ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިކޮށްފައިވާ އިތުރު ދެ މީހަކު ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމު ފުރިހަމަކުރުމާއެކު އެ މީހުންގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ފުރަތަމަޙުކުމް ބާޠިލު ކުރުމަށްފަހު މިނިވަން ކުރުމަށް ކޯޓުން ފަހުގެޙުކުމް ކޮށްފިއެވެ. ފަހުގެޙުކުމް ކުރެވިފައިވަނީ ފ.ބިލެތްދޫ ސޯސަންވިލާ، ޙުސައިން ސަހުލް އާއި ކ.މާލެ ހ.ގޯލްޑްވިލެޖް، މޫސާ އަޙްމަދު މަނިކުގެ މައްޗަށެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

އިތުރު ދެ މީހަކު ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފި

3ޑްރަގް ކޯޓުން ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިކޮށްފައިވާ އިތުރު ދެ މީހަކު ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމު ފުރިހަމަކުރުމާއެކު އެ މީހުންގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ފުރަތަމަޙުކުމް ބާޠިލު ކުރުމަށްފަހު މިނިވަން ކުރުމަށް ކޯޓުން ފަހުގެޙުކުމް ކޮށްފިއެވެ. ފަހުގެޙުކުމް ކުރެވިފައިވަނީ ތ.މަޑިފުށި ބޮކަރުމާގޭ، މުޙައްމަދު ޙަމްދޫން އާއި ކ.މާލެ ހ.ވެލިރަންގޭ، އިބްރާހީމް ފައްވާޒުގެ މައްޗަށެވެ. މުޙައްމަދު ޙަމްދޫން ފަރުވާ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިކޮށްފައިވަނީ 28 ނޮވެމްބަރ 2013 ގައެވެ. އަދި އިބްރާހީމް ފައްވާޒު ފަރުވާ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިކޮށްފައިވަނީ 08 ޖުލައި 2013 ގައެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމުރާޚިލާފުވުމުން ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމު ހުއްޓާލައިފި

57ޑްރަގް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 598/DC/2013 ޤަޟިއްޔާގައި ކ.މާލޭ، މއ.ވަށްފަރު އަޙްމަދު ޝިމާދުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމުރުގެ މުއްދަތުގެތެރޭގައި ދެ ފަހަރު ކުށް ކޮށްފައިވާތީ، މިކަންކަމަކީ އަޙްމަދު ޝިމާދުގެ މައްޗަށް ކުރެވިފައިވާ ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމުރުގައިވާ ޝަރުޠަކާ ޚިލާފުވުން ކަމަށް ވާތީ އޭނާގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމުރު ހުއްޓާލުމަށްފަހު، އޭނާގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ފުރަތަމަ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމަށްވެސް ޝަރީޢަތުން އަމުރުކޮށްފައިވެއެވެ.

އިތުރު މީހަކު ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފި

57ޑްރަގް ކޯޓުން ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިކޮށްފައިވާ އިތުރު މީހަކު ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމު ފުރިހަމަކުރުމާއެކު އެ މީހާގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ފުރަތަމަ ޙުކުމް ބާޠިލު ކުރުމަށްފަހު މިނިވަން ކުރުމަށް ކޯޓުން ފަހުގެ ޙުކުމް ކޮށްފިއެވެ. މިއަދު ފަހުގެ ޙުކުމް ކުރެވިފައިވަނީ ސ.ހިތަދޫ ޕޮމްޕިޔާގޭ އަޙްމަދު ޝިފާން ޙުސައިންގެ މައްޗަށެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...