ޑްރަގް ކޯޓުގެ ފަރާތުން ކޮމިޔުނިޓީ ސަރވިސް ސެންޓަރަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި!

 

ޤާނޫނު ނަންބަރު 17/2011 (މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 96 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފަރުވާގެ ކަންކަން ހިނގާ ނުހިނގާ ބެލުމަށް، ޑްރަގް ކޯޓުގެ ޤާޟީންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ޓީމެއް ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީގެ ކޮމިއުނިޓީ ސަރވިސް ސެންޓަރަށް ޒިޔާރަތް ކޮށްފިއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ޑްރަގް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދަރުހެއް ބާއްވައިފި!

 


ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހާ ގުޅިގެން ޑްރަގް ކޯޓު ރިކްރިއޭޝަން ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދީނީ ދަރުސް ސެޝަނެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

21 އޭޕްރީލް 2022 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މި ސެޝަނުގައި ދަރުސް ދެއްވީ އައްޝައިޚް ޙަސަން ލަޠީފެވެ. މި ދަރުސްގައި ފަހުދިހައިގެ މާތްކަމާއި، މި ދުވަސްތަކުގައި އުޅުން ބަހައްޓަންވީ ގޮތާ ބެހޭގޮތުން މުހިންމު މަޢުލޫމާތުތަކެއް ދީފައިވެއެވެ. ކޯޓުގެ ޤާޟީންނާއި މުވައްޒަފުން ދަރުސް ގައި ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

ޑްރަގް ކޯޓުން އެން.ޑީ.އޭ އާއުކު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން

14 މާރޗް 2022 ވަނަ ދުވަހު ޑްރަގް ކޯޓުން ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީއާއެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގެ މައިގަނޑު މަޤުޞަދަކީ ކޯޓުގެ ޝަރުޢީ ސެކްޝަންތަކުން ކުރާ މަސައްކަތާއި ނެޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީއާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް ހިއްސާކޮށް، އެކަންތައްތައް ހައްލުކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ޑްރަގް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި މުވައްޒަފުންނަށް ވެބިނަރ ސީރީސްއެއް ފެށުން

Training Photo Training Photo 1 Training Photo 2 Training Photo 3

 

ނިއު ސައުތް ވޭލްސް ގެ ޖުޑީޝަލް ކޮމިޝަނާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކެޑެމީ ގުޅިގެން ޑްރަގް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒު ކޮށްގެން 3 ދުވަހުގެ ވެބިނަރ ސިރީސް އެއް ކުރިއަށް އެބަގެންދެއެވެ. މި ވެބިނަރ ސީރީސް ކުރިއަށް ގެންދާނީ 8 މާރޗް 2022، 15 މާރޗް 2022 އަދި 22 މާރޗް 2022 ގައެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...