ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ

COM_FABRIK_ORDERތާރީޚް ޤަޞިއްޔާގެ ނަންބަރު ތަފްސީލް ޕީޑީއެފް ފައިލް
Toggle 2014-02-11 ( 1 )
2014-02-11 269_DC_2013 ކެނަބިސް ބޭނުން ކުރުން
Toggle 2014-01-28 ( 1 )
2014-01-28 387_DC_2012 މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ބޭނުންކުރުން
Toggle 2014-01-28 ( 1 )
2014-01-28 477_DC_2013 ޑައިމޯފިން ބޭނުންކުރުން
Toggle 2014-01-28 ( 1 )
2014-01-28 546_DC_2013 ކެނަބިސް ބޭނުން ކުރުން
Toggle 2014-01-28 ( 1 )
2014-01-28 547_DC_2013 ކެނަބިސް ބޭނުން ކުރުން
Toggle 2014-01-07 ( 1 )
2014-01-07 598_DC_2013 ޑްރަޤް ކޯޓުގެ ފަރުވާގައި ބައިވެރިކޮށްދިނުމަށް އެދި
Toggle 2014-01-07 ( 1 )
2014-01-07 598_DC_2013 ޑްރަޤް ކޯޓުގެ ފަރުވާގައި ބައިވެރިކޮށްދިނުމަށް އެދި
Toggle 2014-01-07 ( 1 )
2014-01-07 602_DC_2013 ޑްރަޤް ކޯޓުގެ ފަރުވާގައި ބައިވެރިކޮށްދިނުމަށް އެދި
Toggle 2014-01-07 ( 1 )
2014-01-07 631_DC_2013 ޑްރަޤް ކޯޓުގެ ފަރުވާގައި ބައިވެރިކޮށްދިނުމަށް އެދި
Toggle 2014-02-06 ( 1 )
2014-02-06 F235_DC_2012 މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ބޭނުންކުރުމާއި،ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި އަތުގައި ބެހެއްޓުން