ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ

COM_FABRIK_ORDERތާރީޚް ޤަޞިއްޔާގެ ނަންބަރު ތަފްސީލް ޕީޑީއެފް ފައިލް
Toggle 2013-10-29 ( 1 )
2013-10-29 196_DC_2012 ޑްރަޤް ކޯޓުގެ ފަރުވާގައި ބައިވެރިކޮށްދިނުމަށް އެދި
Toggle 2013-10-29 ( 1 )
2013-10-29 529_DC_2013 މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ބޭނުންކުރުން
Toggle 2013-11-19 ( 1 )
2013-11-19 525_DC_2012 މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ބޭނުންކުރުން
Toggle 2013-10-27 ( 1 )
2013-10-27 520_DC_2013 ޑްރަޤް ކޯޓުގެ ފަރުވާގައި ބައިވެރިކޮށްދިނުމަށް އެދި
Toggle 2013-11-12 ( 1 )
2013-11-12 506_DC_2013 ޑައިމޯފިން ބޭނުންކުރުން
Toggle 2013-12-02 ( 1 )
2013-12-02 501_DC_2012 މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ބޭނުންކުރުން
Toggle 2013-11-26 ( 1 )
2013-11-26 495_DC_2012 ޑައިމޯފިން ބޭނުންކުރުން
Toggle 2013-12-02 ( 1 )
2013-12-02 489_DC_2012 ކެނަބިސް ބޭނުން ކުރުން
Toggle 2013-10-27 ( 1 )
2013-10-27 436_DC_2013 ޑްރަޤް ކޯޓުގެ ފަރުވާގައި ބައިވެރިކޮށްދިނުމަށް އެދި
Toggle 2013-10-27 ( 1 )
2013-10-27 420_DC_2013 ޑްރަޤް ކޯޓުގެ ފަރުވާގައި ބައިވެރިކޮށްދިނުމަށް އެދި