ޑްރަގް ކޯޓު ، ޢިއްޒުއްދީންމަގު, 20324

3018556

އާދީއްތަ - ބުރާސްފަތި 08:00 - 14:00

މައްސަލަތައް ކުރިއަށްދާ ގޮތް

ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށައެޅޭ މައްސަލަތައް ކުރިޔައްދާ ގޮތް

1 - ކައުންޓަރުން މައްސަލަ ބަލައިގަތުން

2 - ރަޖިސްޓްރާރ މައްސަލަ ދިރާސާކުރުން

ހުށަހެޅުނު މައްސަލައަކީ ޑްރަގް ކޯޓްގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ މައްސަލައެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ނިންމާނީ ރަޖިސްޓްރާރއެވެ.

3 - އިސްޤާޟީ މައްސަލަ ބަލާނެ ޤާޟީއަކު އައްޔަންކުރުން

ކޯޓަށް ހުށައެޅޭނެ މައްސަލަތައް ހަމަހަމަ އުސޫލަކުން ޝަރުޢީ ސެކްޝަންތަކާ (ޤާޟީންނާ) ޙަވާލުކުރުމަށް ނިންމާނީ އިސްޤާޟީއެވެ.

4 - މައްސަލަ ބަލާ ޤާޟީ މައްސަލަކުރިއަށް ގެންދިއުން

މައްސަލަބެލުމަށް ޤާޟީއަކާ ޙަވާލުވުމަށް އެ މައްސަލައާ ގުޅޭ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރިޔަށް ގެންދާނީ މައްަސަލަ ބަލާ ޤާޟީއެވެ.