ފޯމްތައް

 #   ފޯމްގެ ތަފްސީލް
ޑައުންލޯޑް
1

ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށައަޅާ ފޯމު

appol word
2

ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމުރާ އެއްގޮތަށް ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވަމުންނުދާކަން އަންގާ ފޯމު

 word
3

ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުން ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމުރަށް ބަދަލުގެނައުމަށްއެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު

word
4

ވަކާލާތުކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު

word
5

"މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު"ގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމު


word
6

އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުގެ ނިންމުން މުރާޖަޢާކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު


word
7

ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަރުކަޒަކުން ފަރުވާ ހޯދުމަށް ފޮނުވުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީން ހުށަހަޅާ ފޯމު

 appol word
8

ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަރުކަޒަކުން ފަރުވާ ހޯދުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީން ހުށަހަޅާ ފޯމު

 appol word
9 ޝަރިއަތް އަޑުއެހުމަށް ވަނުމަށް އެދި ހުށައަޅާފޯމު appol word
10 ޝަރިއަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓް ހޯދުމަށްއެދޭ ފޯމު appol word
11 އިންޑިކޭޓިވް އެސެސްމަންޓް ހެދުމަށް ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީއަށް އެއްބާރުލުން ނުދިނުމުން އެކަން ޑްރަގް ކޯޓަށް އަންގާ ފޯމު appol word
12 އެޕޮއިންޓްމެންޓަށް އެދި ހުށައަޅާ ފޯމު appol word
13 ފުރައިގެންދިޔުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު appol word
14 ފަރުވާ ހޯދާފަރާތުން ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމު ހުއްޓާލުމަށްއެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު appol word
15 ފަރުވާހޯދާ ފަރާތުން ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމުރަށް ބަދަލުގެނައުމަށްއެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު appol word
16 ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމު ހުއްޓާލުމަށްއެދި ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީން ހުށަހަޅާ ފޯމު appol word
17 ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުން ބަލައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު appol word
18 އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް appol  word
ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަރުކަޒަކުން ފަރުވާ ހޯދުމަށް އެދޭފަރާތުގެ ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރުން appol word
19 މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓު ހުށަހަޅާ ފޯމު
appol

 

1

ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަރުކަޒަކުން ފަރުވާ ހޯދުމަށް ފޮނުވުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީން ހުށަހަޅާ ފޯމު

 appol word