އުސޫލު

 #    ތަފްސީލް
ޑައުންލޯޑް
1 ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމް ހުއްޓާލުމުގައި ޢަމަލުކުރާ އުސޫލު appol
2 ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ އަޑުއެހުން ތާވަލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލު appol
3 ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލާނެ ފަނޑިޔާރުން ކަނޑައެޅުމުގެ އުސޫލު appol
4 ޑްރަގް ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުން ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލު appol