އުސޫލު

 #    ތަފްސީލް
ޑައުންލޯޑް
1
ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވަމުން ނުދިޔުމުން ދައްކަން އަންގާ ޖޫރިމަނާގެ މިންވަރު ކަނޑައެޅުން appol
2 ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމް ހުއްޓާލުމުގައި ޢަމަލުކުރާ އުސޫލު appol
3 ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ އަޑުއެހުން ތާވަލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލު appol
4 ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލާނެ ފަނޑިޔާރުން ކަނޑައެޅުމުގެ އުސޫލު appol
5 ޑްރަގް ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުން ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލު appol