ޑްރަގް ކޯޓުން ޑްރަގް އޮފެންޑަރ ރިމާންޑް ސެންޓަރަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި!

 

ބަންދުގައި ބައިތިއްބައިގެން ފަރުވާދޭން ޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ކ.ގުޅީގައި ގާއިމުކުރެވިފައިވާ ޑްރަގް އޮފެންޑަރ ރިމާންޑް ސެންޓަރުގައި ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމުތައް ހިނގަމުންދާ ގޮތް ބެލުމަށްޓަކައި، 25 މެއި 2022 ވަނަ ދުވަހު، ޑްރަގް ކޯޓުގެ ފަރާތުން އެ ސެންޓަރަށް ޒިޔާރަތް ކޮށްފިއެވެ.

މި ޒިޔާރަތުގައި ޑްރަގް އޮފެންޑަރ ރިމާންޑް ސެންޓަރުގެ މުވައްޒަފުންނާއި، ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކޮށް، އެ ފަރާތްތަކަށް ދިމާވާ ދަތިތަކާއި ފަރުވާގެ ކަންކަން ހިނގަމުންދާ ގޮތާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ.