Articles

 #    މުހިއްމު ޤާނޫނުތައް    
ޑައުންލޯޑް
1

ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު

appol
2

ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު (1ވަނަ އިސްލާޙު)

appol
3

ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު (2ވަނަ އިސްލާޙު)

appol
4

ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު (3ވަނަ އިސްލާޙު)

appol
5 ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު appol
6 ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު (1 ވަނަ އިސްލާޙު) appol
7 މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު (1ވަނަ އަދި 2ވަނަ އިސްލާޙާއެކު) appol
8 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ appol
9 ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު appol
10 ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު downloads
11 މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު appol
12 މަސްތުވާތަކެއްޗާއިބެހޭ ޤާނޫނު (އުވާލެވިފައި) appol
13 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު (ޕީނަލް ކޯޑް) appol
14 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތު (ޗެޕްޓަރ 4) އަށް 7 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު appol
15 ބިރުދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު އެއްޗެހި ގެންގުޅުން މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު Download
16 ގޭންގު ކުއްތައް މަނާކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު Download
17 ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާ ތަކެތީގެ ޤާނޫނު Download
18 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު Download
19 ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު Download
20 ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުސޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު Download
21 ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު Download
22 މަޢާފް ދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށް ދިނުމުގެ ޤާނޫނު Download
23 ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނު Download
24

7 ދުވަހަށްވުރެ ދިގުމުއްދަތަކަށް މީހުން ބަންދުކުރުމުގައި ނުވަތަ ހައްޔަރު ކުރުމުގައި އަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ ޤާނޫނު


Download

 

މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު (1ވަނަ އަދި 2ވަނަ އިސްލާޙާއެކު)