Articles

 # މުހިންމު ޤަވާއިދުތައް ޑައުންލޯޑް

 1

ޝަރީޢަތްކުރުމާބެހޭ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދު    Download
2 ގަވާއިދު ނަންބަރ R 2014/R-27 ޝަރުޠުތަކުގެ ގަވާއިދު އަށް 2 ވަނަ އިސްލާޙް ގެނައުން (އުވާލެވިފައި)
Download
3 ޑްރަގް ކޯޓުގެ ޤަވާއިދު (އުވާލެވިފައި) Download
4 ޑްރަގް ކޯޓުގެ ޤަވާއިދު Download
3 މަސްތުވާތަކެތީގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޑްރަގް ޑިޕެންޑެންސް އެސެސްމަންޓް އަދި އިންޑިކޭޓިވް އެސެސްމަންޓް ހެދުމަށް ލައިސަންސް ދިނުމުގެ ޤަވާއިދު
Download
5 މަސްތުވާތަކެތީގެ ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުތައް ހިންގުމަށް ލައިސަންސް ދިނުމުގެ ޤަވާއިދު Download
6 ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ޤަވާއިދު Download
7 ކޯޓަށް ޙާޟިރުވާ ފަރާތްތައް އަޅަންޖެހޭ ހެދުމާއިބެހޭ ޤަވާއިދު Download
8 ޑުރަގްކޯޓަށް މީހުން ހާޒިރުކުރުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާއިދު
Download
9 ކުޑަކުދިން ކުރާ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ބަލައި، ތަޙްޤީޤްކޮށް، އިންސާފުކޮށް އަދަބު ދިނުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާއިދު
Download
10 ކަފާލާތުގައި ދޫކުރުމުގެ ޤަވާއިދު
Download
11 ޝަރީޢަތްކުރުމާބެހޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ޤަވާއިދު 6.0 Download
12 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލުންނާބެހޭ ޤަވާޢިދު Download
13 ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީ ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޤަވާއިދު
Download
14 ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުސޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤަވާއިދު
Download
15 ކްލެމެންސީ ބޯޑުގެ ޤަވާއިދު
Download
16 ކްލެމެންސީ ބޯޑުގެ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން Download
17 ޝަރްޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ޤަވާއިދު 2011 Download
18 ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ މައިގަނޑު ސިޔާސަތުތައް Download
19 ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ޑްރަގް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު Download
20

ޑްރަގް ކޯޓުގެ ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ޝަރުޠުތަކާއި، އެ ޝަރުތުތަކާ ޚިލާފުވުމުން އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތަށް ބަޔާންކުރާ ގަވައިދު (އުވާލެވިފައި)

Download
21

ޑްރަގް ކޯޓުގެ ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ޝަރުޠުތަކާއި، އެ ޝަރުތުތަކާ ޚިލާފުވުމުން އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތަށް ބަޔާންކުރާ ގަވައިދު (އުވާލެވިފައި)

Download