ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުތަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރުން 2022

ޤާނޫނު ނަންބަރު 17/2011 (މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 96 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފަރުވާގެ ކަންކަން ހިނގާ ނުހިނގާ ބެލުމަށް، ޑްރަގް ކޯޓުގެ ޤާޟީންނާއި، މުވައްޒަފުންގެ ޓީމެއް 06 ނޮވެމްބަރ 2022 އިން 17 ނޮވެމްބަރ 2022 އަށް ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުތަކަށް ވަނީ ޒިޔާރަތް ކޮށްފައެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ޑްރަގް ކޯޓުގެ 2019 އަދި 2021 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޙަފުލާ ބާއްވައިފި!

ޑްރަގް ކޯޓު ގެ 2019 އަދި 2021 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތު ފާހަގަ ކުރުމަށް ޙަފުލާއެއް ބާއްވައިފިއެވެ. 2020 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީދުވަހުގެ މި ޙަފްލާ ބޭއްވިފައި ނުވަނީ އެ ދުވަސްވަރު މުޅި ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވި ކޯވިޑު-19ގެ ވަބާގެ ސަބަބުންނެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ 2022 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް ގެ މޫމިނާ ހަލީމް މާލަމް ގައި ބޭއްވުނު މި ޙަފުލާގެ ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ، ޑެޕިއުޓީ ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަލްފާޟިލް ޝަމާޢު ޝަރީފެވެ. މި ޙަފުލާގައި 2019 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޑްރަގް ކޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން، ޑްރަގް ކޯޓަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވަފައިވާ ކޯޓުގެ ކުރީގެ ފަނޑިޔާރުން ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

"އަންޑަސްޓޭންޑިންގ އޮފް އެޑިކްޝަން އެންޑް ރިކަވަރީ ފޮރ ބެޓަރ ސަރވިސް ޑެލިވަރ" ގެ ނަމުގައި މަޢުލޫމާތު ސެޝަނެއް ބޭއްވުން

ޑްރަގް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށް "އަންޑަސްޓޭންޑިންގ އޮފް އެޑިކްޝަން އެންޑް ރިކަވަރީ ފޮރ ބެޓަރ ސަރވިސް ޑެލިވަރ" ގެ ނަމުގައި އިންފޮރމޭޝަން ސެޝަނެއް، 03 ސެޕްޓެމްބަރ 2022 ގައި ބާއްވައިފިއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ޝަރުޠުތަކުގެ ގަވާއިދު އުވާލުން

ޑްރަގް ކޯޓުގެ ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ޝަރުޠުތަކާއި، އެ ޝަރުޠުތަކާ ޚިލާފުވުމުން އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތައް ބަޔާންކޮށް ހެދިފައިވާ ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2014/R-27 (ޝަރުޠުތަކުގެ ގަވާއިދު) 1 ސެޕްޓެމްބަރު 2022 އިން ފެށިގެން ވަނީ އުވާލެވިފައެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...