ޖުޑީޝަރީ ފުޓްސަލް މުބާރާތުން ޑްރަގް ކޯޓަށް ރިހި މެޑަލް!

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން 08 އޮގަސްޓް 2018 އިން 12 އޮގަސްޓް 2018 ގެ ނިޔަލަށް ބޭއްވި ޖުޑީޝަރީ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ރަނަރއަޕް ކަން ޑްރަގް ކޯޓު ހޯދައިފިއެވެ. ފޯރިގަދަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗު ކްރިމިނަލް ކޯޓު ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވަނީ 05 ލަނޑު 03 ލަނޑުގެ ނަތީޖާ އަކުންނެވެ.

މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ 7 ޓީމް ވާދަކޮށްފައިވާއިރު މުޅިމުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ފަސް ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ޑްރަގް ކޯޓުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު އަޖުވަދު ސަލާޙް އަދި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަޙްމަދު ޝާމިން ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ޖުޑީޝަރީގެ އަންހެން މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ބޭއްވުނު ހޭންޑްބޯލް މުބާރާތުގެ ޑްރީމްޓީމު ގައި ޑްރަގް ކޯޓުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ފިރުޝާނާ އިބްރާހީމް ހޮވިފައިވެއެވެ.

ޑްރަގް ކޯޓުގައި ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތެއް ބާއްވައިފި!

                                                                  

1439 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަސް އިޙްޔާ ކުރުމަށް ޑްރަގް ކޯޓުގެ ފަރާތުން 10 ޖޫން 2018 ވަނަ ދުވަހު ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

ޑްރަގް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަދި މުވައްޒަފުންގެ އާއިލާ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން 10 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޤުރުއާން މުބާރާތަށް ވަރަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިފައިވެއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

03 ޖޫން 2018 އިން ފެށިގެން 14 ޖޫން 2018 ނިޔަލަށް ޑްރަގް ކޯޓު ރިސެސްއަށް!

ޑްރަގް ކޯޓުގެ ކަލަންޑަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މިއަހަރު ގެ ޖޫން 03 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޖޫން 14 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ޑްރަގް ކޯޓު ރިސެސް އަށް ދިއުމަށް ނިންމަވައިފިއެވެ. ރިސެސްގެ މުއްދަތުގައި، މައްސަލަ ހިންގުން ފިޔަވައި ކުރިޔެކޭ ވެސް އެއްގޮތަށް އެހެން ހުރިހާ ޚިދްމަތްތަކެއް ދެވޭނެވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. އަދި މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ނެރެންޖެހޭ ކޯޓު އަމުރުތަކާއި ކޮންމެހެން ނިންމަންޖެހޭ މައްސަލަތައް މައްސަލަ ބައްލަވާ ޤާޟީއަކު ކަނޑައަޅުއްވާ ގޮތެއްގެ މަތިން ކުރިއަށްދާނެއެވެ.

ޑްރަގް ކޯޓަށް އިސްޤާޟީއަކު ހަމަޖައްސަވައިފި!