ޑްރަގް ކޯޓަށް އިސްޤާޟީއަކު ހަމަޖައްސަވައިފި!

މި މެއި މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން، ޑްރަގް ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ ކަމަށް، ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްސައްތާރު ޢަބްދުލްޙަމީދު ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ. ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން، މިގޮތަށް ނިންމަވާފައިވަނީ، ޑްރަގް ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ ކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި، އެކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ބޭފުޅުންނާ އިންޓަރވިޔުކުރެއްވުމަށް ފަހުގައެވެ.

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު އުފެދުނު ޑްރަގް ކޯޓަށް، އިސްގާޟީއެއް ޢައްޔަން ކުރެވުނު މިއީ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. މިހާ ތަނަށް، ކޯޓު ހިންގަމުން ގޮސްފައިވަނީ، ވަގުތީ ގޮތުން ކޯޓު ހިންގެވުމާ ޙަވާލުކުރައްވައިގެންނެވެ.

 

 

ޑްރަގް ކޯޓުގެ 5 ވަނަ އަހަރީ ޙަފުލާ ބާއްވައިފި!

ޑްރަގް ކޯޓު އުފެދުނުތާ 5 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތު ފާހަގަ ކުރުމަށް ޙަފުލާއެއް ބާއްވައިފިއެވެ. 19 އޮކްޓޯބަރު 2017 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ޑްރަގް ކޯޓުގައި ބޭއްވުނު މި ޙަފުލާގައި 2016 ވަނަ އަހަރު ޑްރަގް ކޯޓުން ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ ފާހަގަ ކުރެވޭ ނަމޫނާ މުވައްޒަފަށާއި، އެ އަހަރު ޙާޟިރީއަށް އެންމެ ރަނގަޅު މުވައްޒަފު ހޮވައި ޓްރޮފީއާއި ހަނދާނީ ލިޔުން ދެވުނެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން 2016 ވަނަ އަހަރު ޕާރފޯމަންސް އެޕްރައިޒަލް އިން 70 އިންސައްތައަށް ވުރެ މަތިން މާރކްސް ލިބުނު މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް ހަނދާނީ ލިޔުން ދެވުނެވެ.

2016 ވަނަ އަހަރުގެ ނަމޫނާ މުވައްޒަފަކަށް ހޮވިފައިވަނީ އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ތައުފީޤެވެ. ޙާޟިރީއަށް އެންމެ ރަނގަޅު މުވައްޒަފުގެ ގޮތުގައި ހޮވިފައި ވަނީ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޢަލީ ޝަމީންއެވެ.

2016 ވަނަ އަހަރު ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ޢަދަދު %66 އަށް އިތުރު ވެއްޖެ!

2016 ވަނަ އަހަރު ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށެހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު އެހެން އަހަރުތަކާ ޚިލާފަށް ވަރަށް ބޮޑުތަން އިތުރު ވެއްޖެއެވެ. އެ ގޮތުން، މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޖުމުލަ 1525 މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައި ވެއެވެ. 2015 ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ޢަދަކަކީ، 914 އެވެ. އެހެން ކަމުން، މިއީ 2015 ވަނަ އަހަރަށް ވުރެ %66.8 އިތުރު މިންވަރެކެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ޑްރަގްކޯޓުގެ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޙަފްލާ ބާއްވައިފި

ޑްރަގްކޯޓުގެ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޙަފްލާ 12 އޮކްޓޯބަރ 2016 ވީ ބުދަ ދުވަހު ބާއްވައިފިއެވެ. ޙަފްލާގައި 2015 ވަނަ އަހަރު ޑްރަގްކޯޓުގެ ނަމޫނާ މުވައްޒަފާއި ޙާޟިރީއަށް އެންމެ ރަނގަޅު މުވައްޒަފުގެ އިތުރުން ޕާފޯމަންސް އެޕްރެއިސަލް ފޯމުން 70 އިން ސައްތައަށް ވުރެ މަތިން ހޯދާފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް ހަނދާނީ ލިޔުމާއި ޓްރޮފީ ދީފައިވެއެވެ.

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ނަމޫނާ މުވައްޒަފަށް ހޮވިފައިވަނީ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޖާސިމެވެ. އަދި ޙާޟިރީއަށް އެންމެ ރަނގަޅު މުވައްޒަފަކަށް ހޮވިފައިވަނީ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލްޢަލީ ޝަމީނެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...