ޑީ.ޓީ.އާރު.ސީ. ގައި ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމު ކުރިއަށްދާ ގޮތް ބަލައިފި!

DRރީހެބިލިޓޭޝަން އަމުރުގެ ދަށުން ހިންގާ ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމުތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތް ބައްލަލާލެއްވުމަށް ޑްރަގް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން، ޑްރަގް ޓްރީޓްމެންޓް އެންޑް ރީހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފިއެވެ.

ކ.ހިންމަފުށީގައި ހުންނަ މި ފަރުވާ ދޭ މަރުކަޒަށް 24 އޯގަސްޓް 2016 ވީ ބުދަ ދުވަހު،

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ޙާޟިރުކުރަންޖެހޭ މީހުންގެ ކަންތަކާ މެދު މަޝްވަރާ ކުރުމަށް މޯލްޑިސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި!

Image 123 އޯގަސްޓް 2016 ވީ އަންގާރަ ދުވަހު، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއި ޑްރަގް ކޯޓުން ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. ޑްރަގް ކޯޓުގައި ބޭއްވުނު މި ބައްދަލުވުމުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވުނީ އެކި މައްސަލަތަކުގައި ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ޑްރަގް ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަންޖެހޭ މީހުން، ޙާޟިރުކުރުމުގައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާ މެދުގައެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ވެސް ދެ ފަރާތަށް މުހިންމުވާ އިތުރު ކަންކަމާ މެދު މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ޑްރަގް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޑައިބެޓީސް ސޮސައިޓީ ގެ ފަރާތުން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފި!


Untitled-1ޑައިބެޓީސް ސޮސައިޓީގެ ފަރާތުން ހަކުރުބައްޔަށް އާންމުން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ޑްރަގް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފިއެވެ.

18 އޯގަސްޓް 2016 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހިންގުނު ޕްރޮގްރާމްގައި ހަކުރު ބައްޔަށް ޓެސްޓްކޮށް ލޭގެ ޕްރެޝަރ ބެލުމާއި، ހަށިގަނޑުގެ ސަރުބީ ހުންނަ މިންވަރު ބެލުމުގެ އިތުރުން އިސްކޮޅާއި ގުޅުވައިގެން ބަރުދަން ހުންނަން ޖެހޭ މިންވަރު އަންގައިދިނުމާއި،

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ޑްރަގް ކޯޓުގައި ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތެއް ބާއްވައިފި!

 13467592 10154081595650831 399954761 o1
1437 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަސް އިޙްޔާކުރުމަށް ޑްރަގް ކޯޓުގެ ފަރާތުން 19 ޖޫން 2016 ވަނަ ދުވަހު ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

 

ޑްރަގް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަދި މުވައްޒަފުންގެ އާއިލާ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން 10 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޤުރުއާން މުބާރާތަށް ވަރަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިފައިވެއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...