ޑްރަގް ކޯޓުގެ ފަރާތުން ކޮމިޔުނިޓީ ސަރވިސް ސެންޓަރަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި!

 

ޤާނޫނު ނަންބަރު 17/2011 (މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 96 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފަރުވާގެ ކަންކަން ހިނގާ ނުހިނގާ ބެލުމަށް، ޑްރަގް ކޯޓުގެ ޤާޟީންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ޓީމެއް ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީގެ ކޮމިއުނިޓީ ސަރވިސް ސެންޓަރަށް ޒިޔާރަތް ކޮށްފިއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ޑްރަގް ކޯޓުން އެން.ޑީ.އޭ އާއުކު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން

14 މާރޗް 2022 ވަނަ ދުވަހު ޑްރަގް ކޯޓުން ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީއާއެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގެ މައިގަނޑު މަޤުޞަދަކީ ކޯޓުގެ ޝަރުޢީ ސެކްޝަންތަކުން ކުރާ މަސައްކަތާއި ނެޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީއާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް ހިއްސާކޮށް، އެކަންތައްތައް ހައްލުކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ޑްރަގް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި މުވައްޒަފުންނަށް ވެބިނަރ ސީރީސްއެއް ފެށުން

Training Photo Training Photo 1 Training Photo 2 Training Photo 3

 

ނިއު ސައުތް ވޭލްސް ގެ ޖުޑީޝަލް ކޮމިޝަނާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކެޑެމީ ގުޅިގެން ޑްރަގް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒު ކޮށްގެން 3 ދުވަހުގެ ވެބިނަރ ސިރީސް އެއް ކުރިއަށް އެބަގެންދެއެވެ. މި ވެބިނަރ ސީރީސް ކުރިއަށް ގެންދާނީ 8 މާރޗް 2022، 15 މާރޗް 2022 އަދި 22 މާރޗް 2022 ގައެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުތަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރުން 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

ޑްރަގް ކޯޓުގެ ޤާޟީން، ގދ.ތިނަދޫގެ ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުގެ ވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ


ޤާނޫނު ނަންބަރު 17/2011 (މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 96 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފަރުވާގެ ކަންކަން ހިނގާ ނުހިނގާ ބެލުމަށް، ޑްރަގް ކޯޓުގެ ޤާޟީންނާއި، މުވައްޒަފުންގެ ޓީމެއް މިއަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހު ތެރޭގައި ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުތަކަށް ވަނީ ޒިޔާރަތް ކޮށްފައެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...