ޑްރަގް ކޯޓުން އެން.ޑީ.އޭ އާއުކު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން

14 މާރޗް 2022 ވަނަ ދުވަހު ޑްރަގް ކޯޓުން ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީއާއެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގެ މައިގަނޑު މަޤުޞަދަކީ ކޯޓުގެ ޝަރުޢީ ސެކްޝަންތަކުން ކުރާ މަސައްކަތާއި ނެޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީއާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް ހިއްސާކޮށް، އެކަންތައްތައް ހައްލުކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ޑްރަގް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި މުވައްޒަފުންނަށް ވެބިނަރ ސީރީސްއެއް ފެށުން

Training Photo Training Photo 1 Training Photo 2 Training Photo 3

 

ނިއު ސައުތް ވޭލްސް ގެ ޖުޑީޝަލް ކޮމިޝަނާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކެޑެމީ ގުޅިގެން ޑްރަގް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒު ކޮށްގެން 3 ދުވަހުގެ ވެބިނަރ ސިރީސް އެއް ކުރިއަށް އެބަގެންދެއެވެ. މި ވެބިނަރ ސީރީސް ކުރިއަށް ގެންދާނީ 8 މާރޗް 2022، 15 މާރޗް 2022 އަދި 22 މާރޗް 2022 ގައެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުތަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރުން 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

ޑްރަގް ކޯޓުގެ ޤާޟީން، ގދ.ތިނަދޫގެ ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުގެ ވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ


ޤާނޫނު ނަންބަރު 17/2011 (މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 96 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފަރުވާގެ ކަންކަން ހިނގާ ނުހިނގާ ބެލުމަށް، ޑްރަގް ކޯޓުގެ ޤާޟީންނާއި، މުވައްޒަފުންގެ ޓީމެއް މިއަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހު ތެރޭގައި ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުތަކަށް ވަނީ ޒިޔާރަތް ކޮށްފައެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

މި އަހަރު ވެސް ޑްރަގް ކޯޓު ރިސެސްއަކަށް ނުދާނެ!

މި މަހުގެ 9 ން 31 އަށް ރިސެސްއަށް ދިއުމަށް އަހަރީ ކަލަންޑަރުގައި ކުރިން ތާވަލު ކުރެވިފައި ވީނަމަވެސް، މި މުއްދަތުގައި ރިސެސްއަށް ނުދާން ޑްރަގް ކޯޓުން ކަނޑައަޅައިފިއެވެ.

އިއްޔެ އޮތް ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުގައި މި ކަމާ މެދު މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް ފަހު، ހުރިހާ ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ގޮތަށް ނިންމަވާފައި ވަނީ ޞިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އަދިވެސް ދެމިއޮތުމުން ހަލުވިމިނެއްގައި މައްސަލަތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދަތިތައް ކުރިމަތިވެފައި ވުމާއެކު، މިވަގުތު ރިސެސްއަށް ހިނގައްޖެނަމަ ޝަރީޢަތްތައް އިތުރަށް ލަސްވެދާނެކަމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާތީ، އެކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށެވެ

2020 ގައި ވެސް، މި ސަބަބުތަކަށްޓަކައި، ޑްރަގް ކޯޓުން ރިސެސްއަށް ގޮސްފައެއް ނުވެއެވެ.