ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ

COM_FABRIK_ORDERތާރީޚް ޤަޞިއްޔާގެ ނަންބަރު ތަފްސީލް ޕީޑީއެފް ފައިލް
Toggle 2013-11-12 ( 1 )
2013-11-12 381_DC_2013 ކެނަބިސް ބޭނުން ކުރުން
Toggle 2013-11-19 ( 1 )
2013-11-19 355_DC_2012 ޑްރަޤް ކޯޓުގެ ފަރުވާގައި ބައިވެރިކޮށްދިނުމަށް އެދި
Toggle 2013-11-26 ( 1 )
2013-11-26 319_DC_2013 ކެނަބިސް ބޭނުން ކުރުން
Toggle 2013-11-26 ( 1 )
2013-11-26 319_DC_2012 ޑްރަޤް ކޯޓުގެ ފަރުވާގައި ބައިވެރިކޮށްދިނުމަށް އެދި
Toggle 2013-11-12 ( 1 )
2013-11-12 291_DC_2013 މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ބޭނުންކުރުމާއި،ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި އަތުގައި ބެހެއްޓުން
Toggle 2013-11-24 ( 1 )
2013-11-24 151_DC_2013 މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ބޭނުންކުރުން
Toggle 2013-12-02 ( 1 )
2013-12-02 48_DC_2013 މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ބޭނުންކުރުން
Toggle 2013-11-12 ( 1 )
2013-11-12 56/DC/2013 ކެނަބިސް ބޭނުން ކުރުން
Toggle 2013-09-18 ( 2 )
2013-09-18 523/DC/2013 މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ބޭނުންކުރުން
2013-09-18 522/DC/2013 މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ބޭނުންކުރުމާއި،ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި އަތުގައި ބެހެއްޓުން
Toggle hidden 9