ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ

COM_FABRIK_ORDERތާރީޚް ޤަޞިއްޔާގެ ނަންބަރު ތަފްސީލް ޕީޑީއެފް ފައިލް
Toggle 2013-09-18 ( 4 )
2013-09-18 411/DC/2012 މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ބޭނުންކުރުން
2013-09-18 329/DC/2013 ޑައިމޯފިން ބޭނުންކުރުން
2013-09-18 262/DC/2013 ޑައިމޯފިން ބޭނުންކުރުން
2013-09-18 87/DC/2013 މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ބޭނުންކުރުން
Toggle 2013-08-18 ( 1 )
2013-08-18 156_DC_2013 މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ބޭނުންކުރުން
Toggle 2013-08-06 ( 1 )
2013-08-06 166_DC_2013 ކެނަބިސް ބޭނުން ކުރުން
Toggle 2013-08-27 ( 4 )
2013-08-27 521_DC_2012 މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ބޭނުންކުރުން
2013-08-27 584_DC_2012 މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ބޭނުންކުރުން
2013-08-27 554_DC_2012 މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ބޭނުންކުރުމާއި،ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި އަތުގައި ބެހެއްޓުން
2013-08-27 473_DC_2012 މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ބޭނުންކުރުން
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5
Toggle hidden 6
Toggle hidden 7
Toggle hidden 8
Toggle hidden 9